falt-aspect-ratio-16-9

Biologisk mångfald

Orklabolagen vill ha en ledande roll i att bidra till mer hållbara värdekedjor för livsmedel. Och arbetar för att skydda naturen och den biologiska mångfalden kretsar kring att förhindra avskogning och omvandling av andra värdefulla ekosystem samt att främja hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske. Tillväxtstrategi inom växtbaserad mat är ett annat viktigt område i arbetet för ökad biologisk mångfald. Växtbaserad mat kräver betydligt mindre jordbruksmark än kött och mejeriprodukter och ger därför mer utrymme för naturområden.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om variationsrikedomen bland levande organismer och av de ekosystem som de ingår i. Alla typer av liv i ett område, vare sig det är djur, växter, svampar eller mikroorganismer, utgör vad vi kallar biologisk mångfald. Dessa ekosystem är avgörande för att jordens ekosystem ska vara i balans och kunna ge oss människor det vi behöver för att överleva – som luft att andas, vatten att dricka och mat att äta. Väl fungerande ekosystem kan även mildra effekterna av extremt väder och underlätta större infångning av koldioxid.

Mångfalden av liv på jorden har minskat drastiskt sedan 70-talet och den biologiska mångfalden är starkt hotad. Den globala matproduktionen har varit en starkt bidragande orsak till det.

Några exempel på hur Orklabolagen bidrar till biologisk mångfald

IP-sigill gurkor

Odlingen av FELIX gurkor är klimatcertifierade enligt IP Sigill Frukt och Grönt. Det innebär cirka 30 procent lägre klimatavtryck. Gurkorna har också odlats med krav på att åtgärder tagits för att öka den biologiska mångfalden.

Alla odlare måste göra olika åtgärder för att öka den biologiska mångfalden runt sina odlingar. Odlaren väljer åtgärder utifrån en lista och måste sedan komma upp i ett visst antal poäng för att klara nivån för certifieringen.

Några exempel på vad odlarna gör är att: så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter; plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar; anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs, vilket minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter; vänta med att slå gräset så att blommorna hinner slå ut.

Hela Sverige Blommar

Tillsammans med våra kontraktsodlare för FELIX och OLW deltar vi i projektet Hela Sverige Blommar. Genom projektet får våra odlare tillgång till blomsterfrön, som de odlar på sin mark. Bland de blommor som erbjuds i fröblandningarna finns bland annat rödklöver, käringtand och honungsört.

Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi bin och andra pollinerare. Det får även vidare positiva effekter, exempelvis genom att fler insekter ger föda till fåglar och att de blommande zonerna ger skydd mot fältvild och större klövvilt. Dessutom skapar det vackrare miljöer för oss människor.