Hållbara inköp

För Orkla är det viktigt att använda råvaror som är producerade med omtanke om människor, djur och miljö. Vi har därför ett nära samarbete med leverantörer för att utveckla hållbara värdekedjor.

Hållbarhetslöfte

Vi ska leverera produkter med hållbara råvaror

Mål 2020

2014 satte Orkla följande mål för arbetet med hållbara inköp fram till 2020:

 • Alla leverantörer följer Orklas etiska leverantörskrav
 • Viktiga jordbruksprodukter, animaliska produkter, marina råvaror och förpackningar ska vara hållbart producerade
 • Bidra till långsiktig förbättring av levnadsvillkoren för 10 000 bönder

Under 2017 har vi satt nya mål för hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan fram till 2025. Vi inkluderar fler råvaror och stärker insatserna för att öka materialåtervinningen av emballage. Arbetet med hållbara inköp stödjer FN:s hållbarhetsmål SDG 2, SDG 8, SDG 14, SDG 15 och SDG 17.

Hållbarhetsmål till 2025

 • Säkra respekten för arbetarnas rättigheter
 • 100 % av råmaterialet kommer från hållbara källor
 • 100% återvinningsbara förpackningar
 • Arbeta för att främja rena hav och hållbart fiske

Resultat 2017

 • Vi har ökat andelen marina råvaror från MSC-certifierat fiske från 81% till 92%.
 • Cirka 220 av våra produkter är MSC-certifierade
 • Cirka 530 av våra produkter är UTZ-märkta
 • Pierre Robert Group införde GOTS-certifierad ekologisk bomull 2016
 • Nära samarbete med palmoljeleverantörer och RSPO för att undvika avskogning och stödja hållbar palmoljeproduktion

Befolkningstillväxt och allt mer märkbara klimatförändringar sätter ökad press på våra naturresurser. Samtidigt ser vi att produktionen av råvaror som fisk och sjömat, palmolja och kakao kan leda till stora sociala och miljömässiga utmaningar.

För oss är det viktigt att de råvaror vi använder är producerade med omtanke om människor, djur och miljö. Därför har vi ett nära samarbete med våra leverantörer för att hantera sociala och miljömässiga utmaningar. Vi har engagerat oss i arbetet med att skydda regnskogen och har tagit tydlig ställning i debatten om palmolja. Genom samarbete med globala miljöordningar vill vi säkerställa att råvarorna i våra fiskprodukter är hållbart fiskade. Vi tror att märkesordningar är ett bra verktyg för att säkra arbetstagarnas rättigheter och minimera negativ miljöpåverkan. Därför hittar du olika certifieringsmärkningar på många av våra produkter så att du enkelt kan välja sådana som bidrar till en hållbar utveckling.

Eftersom vi köper in råvaror från många delar av världen är vi angelägna om att alla våra leverantörer – oberoende av land – följer Orklas etiska leverantörskrav och ser till att produktionen sker i enlighet med internationella, erkända krav på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Läs mer om vårt arbete med hållbara inköp i Orklas hållbarhetsrapport

 

Vår definition av hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att tillvarata behoven hos människor som lever idag utan att förstöra framtida generationers möjligheter att täcka sina behov.

Vi värnar om fiskarna i havet

Våra produkter som innehåller råvara från haven är till ca 90% MSC-certifierade. Valet av certifiering beror på att Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende organisation som har hög trovärdighet och är väletablerade på både svensk och internationell marknad.

Läs mer

Våra kontraktsodlare är IP-certifierade

Genom vårt nära samarbeta med kontraktsodlare har Orkla Foods Sverige goda förutsättningar, och ett ansvar, att påverka hur odlingen sker. När det gäller jordbruk ställer vi krav på att alla kontrakterade grönsaksodlare ska följa regelverket för integrerad produktion (IP) och vara IP-certifierade för att få kontrakt.

Läs mer

Mat i klimatsmarta förpackningar

Vårt mål är att minska miljöpåverkan från förpackningsmaterial i hela vår breda produktportfölj för mat. Vi har, tillsammans med våra leverantörer, utvecklat nya förpackningslösningar för att spara plats och därmed effektivisera transporterna, minska användningen av förpackningsmaterial och förbättra återvinningen.  Flera av våra förpackningar görs av skogsråvara som är FSC-certifierad, vilket främjar ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande skogsbruk. FSC (Forest Stewardship Council) är ett globalt erkänt märkningssystem.

Läs mer