Hållbara inköp

Läs mer

God djuromsorg handlar om att se till att djuren har det bra, varje dag. På Orkla är vi måna om det och jobbar utifrån vår djuromsorgspolicy för att säkerställa det.

Läs mer om djuromsorg

Kakao är en viktig råvara i våra chokladprodukter. Vi samarbetar med certifieringsorganisationen Rainforest Alliance för att säkerställa att kakaon vi använder odlas på ett ansvarsfullt sätt.

Kakaons värdekedja är komplex och består av många länkar. Små kakaogårdar i Västafrika står för nära 70 procent av världens kakaoproduktion. Kakaon kommer från kakaobönder i Ghana, Elfenbenskusten och andra länder och innan den kommer till våra fabriker besöker den förädlingsföretag i Afrika eller Europa.

Kakaosektorn i Västafrika, särskilt i Elfenbenskusten, står inför allvarliga utmaningar i form av fattigdom, låg produktivitet och risk för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Den globala konsumtionen av choklad har historiskt sett ökat, men kakaoproduktionen minskar på grund av små skördar, låg jordbrukskompetens, skadedjur och sjukdomar. Allvarliga utmaningar som barnarbete, avskogning och utarmning av marken är kopplade till bakomliggande orsaker som fattigdom, låga priser, otillräcklig infrastruktur och svaga tillsynsmyndigheter.

På Orkla är vi måna om att minska risken för barnarbete och bidra till att förbättra kakaoböndernas inkomstmöjligheter och levnadsvillkor. Certifiering är ett viktigt verktyg för att säkerställa detta. Rainforest Alliance Certified-programmet (tidigare UTZ) har ett holistiskt förhållningssätt till kakaosektorn. Certifieringen säkerställer mänskliga rättigheter, förbättrar jordbruksmetoder, minskar avskogningen och säkerställer att kakaobönderna får bättre levnadsvillkor. Rainforest Alliance har också bra processer för att följa upp att kraven efterlevs. Över 80 procent av kakaon vi använder är certifierad.

Vi vill också etablera bättre rutiner för spårbarhet, vilket bland annat ska kunna bidra till att säkerställa avskogningsfria värdekedjor och goda förutsättningar för lantbrukare. Genom att spåra kakaon tillbaka till ett kooperativ får vi en bättre överblick över den fysiska kakaotjocka kedjan.

Orkla vill ta hand om regnskogar och andra skyddsvärda naturskogar och kommer att arbeta systematiskt och målmedvetet för att undvika att våra produkter bidrar till avskogning.

Världens skogar är viktiga för klimatet och utgör livsgrunden för miljontals människor. I skogarna finns också cirka 80 procent av planetens djur- och växtarter. Bevarandet av naturskogar, och i synnerhet tropiska regnskogar, är därför avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen, bevara naturens mångfald och värna ursprungsbefolkningens rättigheter. Kombinationen av befolkningsökning, önskan om ekonomisk utveckling och ohållbara jordbruksmetoder sätter stor press på jordens skogsresurser. Varje år försvinner stora områden med skog, ofta med betydande negativa konsekvenser för lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar. Omställning av skog till produktion av jordbruksråvaror och papper står för en betydande del av den globala avskogningen.

Orklas verksamhet har potential att påverka skogen genom en del av de råvaror vi köper. Det gäller i första hand palmolja, soja, kakao, kartong och pappersförpackningar. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och som ett led i detta arbete ska vi se till att produktionen av dessa råvaror inte bidrar till avskogning. Med avskogning menar vi omvandling av naturskog till jordbruksmark eller andra ändamål. Bedömningen av vilken skog som ska bevaras måste ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som kolbindning.

Policy om noll avskogning

Palmolja är den råvara som medför störst risk för avskogning. Därför har vi riktat särskilda insatser mot palmolja. Vi har en tvådelad strategi för arbetet med palmolja. Vi arbetar för att minska eller ersätta palmolja med andra råvaror där vi ser det är möjligt och vi supporterar och är anslutna till certifieringsinitiativet Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Läs policyn för palmolja

Naturen och ekosystemen är avgörande för att producera råvaror som Orkla är beroende av för mat och andra produkter. Detta innebär att konsekvenserna av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald representerar en grundläggande affärsrisk. Vi inser att vår verksamhet påverkar natur och klimat. Samtidigt har vi en unik möjlighet att göra förändringar i positiv riktning. Vi vill göra vårt yttersta för att förhindra negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter och bidra till att lösa utmaningarna med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Natur- och klimatpolicy

Orkla strävar efter att bedriva affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att respektera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, skydda hälsa, säkerhet och miljö, samt förhindra korruption och tillämpa sund affärspraxis.

Läs etiska riktlinjer för leverantörer

Hållbara inköp: huvudmål till 2025

  • Säkra arbetares rättigheter
  • Verifierad hållbar produktion av viktiga råvaror
  • Främja hållbart jordbruk och fiske
  • 100 % återvinningsbara förpackningar
  • 75 % av alla förpackningar gjorda av återvunnet eller förnybart material
  • 50 % av alla plast-förpackningar gjorda av återvunnet eller förnybart material


Orklas arbete med hållbara inköp och förpackningar bidrar positivt till FNs hållbarhetsmål nummer 2, 8, 13, 14, 15 och 17.