Miljöengagemang

Biologisk mångfald

Orklabolagen önskar ha en ledande roll i att bidra till mer hållbara värdekedjor för livsmedel. Arbetet för att skydda naturen och den biologiska mångfalden kretsar kring att förhindra avskogning och omvandling av andra värdefulla ekosystem samt att främja hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske. Tillväxtstrategi inom växtbaserad mat är ett annat viktigt område i arbetet för ökad biologisk mångfald. Växtbaserad mat kräver betydligt mindre jordbruksmark än kött och mejeriprodukter och ger därför mer utrymme för naturområden.

Miljöengagemang: huvudmål till 2025

  • Mer än 60% förnybar energi​
  • 65% minskning av växthusgasutsläpp från ​egen verksamhet (80% ​minskning till 2040)
  • 30% minskning av växthusgasutsläpp i värdekedjan, utanför den egna verksamheten (75% minskning till 2040)​
  • 30% minskning av energi- och vattenanvändning​
  • 50% minskning av matsvinn

Orklabolagens miljöarbete bidrar positivt till FN:s hållbarhetsmål 12, 13, 14, 15 och 17.

Cirkulära flöden i Kungshamn

Vid Orkla Foods Sveriges anläggning i Kungshamn där bland annat Abba sill och Kalles kaviar görs har det ingåtts ett lokalt samarbete med en ny cirkulär biogasanläggning som årligen ger 1000 ton CO2 reduktion i full drift.

Genom ett cirkulärt flöde omvandlas avfall från Orkla Foods Sveriges produktion av marina produkter, i form av processavloppsvatten och slam, vidare genom en hygieniserings- och rötprocess och omvandlas till biogas och hetvatten i Rena Havs biogasanläggning. Biogasen och hetvattnet går sedan tillbaka in i Orkla Foods Sveriges anläggning och blir till fossilfri ånga och värme för både tillagningsprocessen, rening och värme av fastigheterna. Dessutom blir restprodukten från avfallet till en högkvalitativ och kravmärkt gödsel som används på gårdar lokalt i länet.