Rapportering

Rapportering och resultat

Orkla undertecknade FN: s Global Compact 2005. Engagemanget för Global Compact innebär att Orkla är ett av mer än 12 000 företag och organisationer som har åtagit sig att främja Global Compacts tio principer om mänskliga och arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption. Vi samarbetar med andra deltagare i nätverket för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Vi deltar också i kampanjer som ”Business Mobilisation for 1,5 degrees” i syfte att höja klimatambitionerna globalt. Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi också till målen för hållbar utveckling. Deltagande i Global Compact innebär också att Orkla åtar sig att göra årliga statusrapporter. Orkla använder sin hållbarhetsredovisning för att dokumentera koncernens insatser.

Orkla finns med i Dow Jones-lista över Europas mest hållbara företag. Dow Jones hållbarhetsindex är internationellt erkänt och fungerar som en viktig måttstock för investerare och andra intressenter vid bedömningen av företagens icke-finansiella prestanda.

Läs mer om Dow Jones Sustainability Index

Orkla är stolta över att vara med i FTSE4Good Index. Vi är angelägna om att ha en bra och transparent rapportering av ESG-resultatdata och ser inkluderingen i de två indexen som ett positivt erkännande av vår rapportering och det underliggande hållbarhetsarbetet.

Investerar-initiativet CDP rankar Orkla som ett av de bästa noterade bolagen när det kommer till ledarskap inom klimatfrågor, med betyget A-.

Läs mer om CDP

Orklas klimaträkenskaper har upprättats i enlighet med GHG-protokollet och nyckeltalen presenteras i Orklas årsredovisning. Klimaträkenskaperna har verifierats av revisions- och konsultföretaget EY.

Signerad verifikation om klimaträkenskap

Orklas hållbarhetsredovisning för 2021 har upprättats i enlighet med kraven i GRI Standards.

Valet av ämnen i Orklas hållbarhetsredovisning baseras på en dubbel väsentlighetsanalys där vi har lyft fram både de långsiktiga sociala och kommersiella effekterna av Orklas insatser. Vi har också betonat ämnenas betydelse för viktiga intressenters bedömningar och beslut.

Väsentlighetsanalysen beskrivs i dokumentet «Management Approach (GRI 103)». Dokumentet beskriver även hur vi valt att avgränsa rapporteringen för vart och ett av de ämnen som rapporteringen omfattar, vilka ledningsrutiner och förhållningssätt Orkla har för arbetet med dessa ämnen samt en beskrivning av hur upplägget utvärderas.

Management Approach GRI 103

Under 2021 har Orkla bedömt klimatrelaterade risker i enlighet med ramverket i TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Riskbedömningen tar hänsyn till tre olika scenarier för global uppvärmning, en ökning med +1,5 °C, + 2 °C respektive > 3 °C, samt hur dessa kommer att påverka Orklas verksamhet och värdekedja.

Orkla TCFD rapport 2021

Under 2021 har vi börjat rapportera om det nya ramverket för hållbart värdeskapande, Common Metrics, som lanserades av World Economic Forum (WEF) 2020. För 2021 kommer vi att rapportera om de flesta “core metrics” och ett antal ” utökade mätvärden”. Samtidigt fortsätter vi att rapportera om ett antal andra måltal definierade i GRI Standards. Vi har utarbetat två separata översikter över vilka standarder och indikatorer som täcks inom GRI Standards och Common Metrics.

GRI Innehållsindex 2021

Common Metrics Content Index 2021

Hållbarhetsrapporterna är en del av årsredovisningarna.

Se Orklas årsredovisningar