Orklas policy för noll avskogning

Orkla vill ta hand om regnskogar och andra skyddsvärda naturskogar och kommer att arbeta systematiskt och målmedvetet för att undvika att våra produkter bidrar till avskogning.

Världens skogar är viktiga för klimatet och utgör livsgrunden för miljontals människor. I skogarna finns också cirka 80 procent av planetens djur- och växtarter. Bevarandet av naturskogar, och i synnerhet tropiska regnskogar, är därför avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen, bevara naturens mångfald och värna ursprungsbefolkningens rättigheter. Kombinationen av befolkningsökning, önskan om ekonomisk utveckling och ohållbara jordbruksmetoder sätter stor press på jordens skogsresurser. Varje år försvinner stora områden med skog, ofta med betydande negativa konsekvenser för lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar. Omställning av skog till produktion av jordbruksråvaror och papper står för en betydande del av den globala avskogningen.

Orklas verksamhet har potential att påverka skogen genom en del av de råvaror vi köper. Det gäller i första hand palmolja, soja, kakao, kartong och pappersförpackningar. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och som ett led i detta arbete ska vi se till att produktionen av dessa råvaror inte bidrar till avskogning. Med avskogning menar vi omvandling av naturskog till jordbruksmark eller andra ändamål. Bedömningen av vilken skog som ska bevaras måste ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som kolbindning.

Policy om noll avskogning