Människor och samhälle

Orklas ambition är att skapa en god arbetsplats och att bidra till positiva samhällsförändringar tillsammans med andra.

Hållbarhetslöfte

Vi ska själva vara den förändring vi vill se

Hållbarhetsmål till 2020

“Människor och samhälle” omfattar områdena ansvarig arbetsgivare, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, integritet, intressentdialog och samhällsengagemang.

År 2017 satte vi ambitiösa mål för det långsiktiga arbetet med dessa frågor. De viktigaste målen till 2020 är:
• Sjukfrånvaron ska vara mindre än 4 %
• 40 % kvinnliga ledare
• Ingen skador på vår arbetsplats som resulterar i frånvaro
• Skapa en gemensam strategi för intressentdialog på alla viktiga marknader

Hållbarhetsmål till 2025

• Skapa ett starkt lokalt engagemang för hållbarhet
• Vara en ansvarsfull arbetsgivare
• Skapa hälsosamma jobb med utan risk för skador
• Skapa en integritetskultur
• Skapa en positiv skillnad i samhället genom lokalt engagemang

 

 

 

Orkla är en stor arbetsgivare med verksamhet i många olika länder. Det innebär ett ansvar för medarbetarnas hälsa och säkerhet, men också att respektera de mänskliga rättigheterna som yttrandefrihet, organisationsfrihet och rätten till rättvisa arbetsförhållanden. Samtidigt kan Orkla bidra till att lösa hållbarhetsutmaningar kopplade till den värdekedja vi är en del av. Genom att utveckla goda arbetsplatser och engagera oss i förbättringsarbete i de länder vi verkar i, kan vi skapa välfärd och positiva ringar på vattnet för tusentals människor. Detta är dessutom viktigt för att skapa en stark organisation och för att nå våra affärsmål.

Orklas strategi

Orklas policy för att vara en ansvarsfull arbetsgivare och policy för mänskliga rättigheter beskriver riktlinjerna för hur vi ska skapa goda arbetsplatser, respektera viktiga mänskliga rättigheter och främja en kultur präglad av öppenhet, omtanke och respekt. I tillägg har Orkla mer detaljerade interna krav och riktlinjer för flera av de områden som policyn omfattar. Under 2017 utarbetades nya gemensamma mål för arbetet fram till 2025 som omfattar följande områden; ansvarig arbetsgivare, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, integritet och intressentdialog samt samhällsengagemang. Målen och de interna policies inom dessa områden är beslutade av Orklas koncernledning och gäller för Orklas samtliga affärsområden och företag. Arbetet ska vara förebyggande med vikt på principerna om förebyggande och kontinuerlig förbättring.

Ansvaret för att driva arbetet ligger på respektive affärsenhet med stöd från HR, CSR, funktionen för hälsa, miljö och säkerhet samt legala funktioner. Koncernen följer upp arbetet i de olika företagen genom intern rapportering till koncernens CSR-funktion, som årligen utger en rapport om arbetet. Orklas koncerndirektör för koncernfunktioner och legal affairs har det övergripande ansvaret för att arbetet i de fyra olika områdena utvärderas och att de styrande dokumenten revideras vid behov.

Hälsa, miljö och säkerhet – en säker arbetsplats för alla

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet för alla anställda. Orklas ambition är att ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Detta arbete kallas för vision noll.

Läs mer

Lät välkänt varumärke byta namn till förmån för Bröstcancerfonden

I samband med Rosa bandet hösten 2017 bytte 2 miljoner Risifrutti namn till Risitutti. Syftet var att uppmärksamma kvinnor på vikten att kolla sina bröst en extra gång. Tidig upptäckt av bröstcancer kan nämligen göra hela skillnaden, och rädda liv!

Läs mer

Hållbar vänskap med Friends

Vänskapen mellan antimobbningsorganisationen Friends och Orkla Foods Sverige inleddes hösten 2012. Sedan dess har ett antal kampanjer genomförts till förmån att hjälpa Friends i det fortsatta arbetet med att skapa en trygg vardag för barn och unga runt om i landet.

Läs mer

Medarbetarna bestämmer var maten ska göra skillnad

Sedan januari 2018 har Orkla Foods Sverige valt att engagera sina medarbetare att vara med och bestämma vilka aktiviteter och föreningar som företaget ska stötta. Det är därmed medarbetarna som bestämmer var maten ska göra skillnad!

Läs mer

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer