Människor och samhälle

Orkla arbetar för att säkerställa en god framtid för vår egen verksamhet, våra anställda och samhället som vi är en del av. För att bidra till hållbar produktion och konsumtion mobiliserar vi våra anställda i alla länder att engagera sig aktivt och samarbete med andra.

Orklas strategi

Orkla är en stor arbetsgivare med verksamhet i många olika länder. Det innebär ett ansvar för medarbetarnas hälsa och säkerhet, men också att respektera de mänskliga rättigheterna som yttrandefrihet, organisationsfrihet och rätten till rättvisa arbetsförhållanden. Samtidigt kan Orkla bidra till att lösa hållbarhetsutmaningar kopplade till den värdekedja vi är en del av. Genom att utveckla goda arbetsplatser och engagera oss i förbättringsarbete i de länder vi verkar i, kan vi skapa välfärd och positiva ringar på vattnet för tusentals människor. Detta är dessutom viktigt för att skapa en stark organisation och för att nå våra affärsmål.

Orklas policy för att vara en ansvarsfull arbetsgivare och policy för mänskliga rättigheter beskriver riktlinjerna för hur vi ska skapa goda arbetsplatser, respektera viktiga mänskliga rättigheter och främja en kultur präglad av öppenhet, omtanke och respekt. I tillägg har Orkla mer detaljerade interna krav och riktlinjer för flera av de områden som policyn omfattar. Under 2017 utarbetades nya gemensamma mål för arbetet fram till 2025 som omfattar följande områden; ansvarig arbetsgivare, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, integritet och intressentdialog samt samhällsengagemang. Målen och de interna policies inom dessa områden är beslutade av Orklas koncernledning och gäller för Orklas samtliga affärsområden och företag. Arbetet ska vara förebyggande med vikt på principerna om förebyggande och kontinuerlig förbättring.

Ansvaret för att driva arbetet ligger på respektive affärsenhet med stöd från HR, CSR, funktionen för hälsa, miljö och säkerhet samt legala funktioner. Koncernen följer upp arbetet i de olika företagen genom intern rapportering till koncernens CSR-funktion, som årligen utger en rapport om arbetet. Orklas koncerndirektör för koncernfunktioner och legal affairs har det övergripande ansvaret för att arbetet i de fyra olika områdena utvärderas och att de styrande dokumenten revideras vid behov.

Orklas hållbarhetsmål 2025

  • Skapa ett starkt lokalt engagemang för hållbarhet
  • Vara en ansvarsfull arbetsgivare
  • Skapa hälsosamma arbetsplatser med noll skador
  • Skapa en integritetskultur
  • Skapa en positiv skillnad i samhället genom lokalt engagemang

Arbetet med människor och samhälle stöder FN: s globala hållbarhetsmål 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15 och 17.

Hälsa, miljö och säkerhet – en säker arbetsplats för alla

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet för alla anställda. Orklas ambition är att vara ett företag med noll skador. Detta ska uppnås genom bra riskhantering, systematiska insatser för att förebygga skador och arbetsrelaterade sjukdomar och engagemang från alla medarbetare.

I enlighet med Orklas ledningsstruktur har varje företag ett självständigt ansvar för sitt säkerhetsarbete. De övergripande krav som ställs på företagen återges i Orklas HMS-policy. Orkla har en gemensam HMS-standard och detaljerade riktlinjer för arbets-, hälso- och säkerhetsarbete. Dessa gäller för alla affärsområden och företag, och säkerställer kontroll och kontinuerliga förbättring. Varje företag har egna mål och verksamhetsplaner, har upprättat system och kontrollrutiner och genomför åtgärder samt rapportera om sina HMS-aktiviteter. Det är en grundläggande princip att arbetet för hälsa, miljö och säkerhet ska vara förebyggande.

Whistle-blowing

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vår visselblåsartjänst ger alla möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Mer om Whistle-blowing på Orkla