Whistleblowing

Orklas inställning till affärsetik och företagsansvar presenteras i Orklas direktiv om företagens sociala ansvar och Orklas uppförandekod.

orklahouse-scaled-aspect-ratio-16-9

Alla i ett arbetsrelaterat sammanhang till Orkla som upplever situationer eller ärenden som kan strida mot regler och förordningar eller Orklas uppförandekod, koncernen uppmanar dem att ta upp sin oro med sin närmaste chef eller en annan chef i Orkla. Orkla betonar att koncernbolagen är skyldiga att skydda whistleblowers mot repressalier. Whistleblowers är också skyddade enligt EU:s Whistleblower Protection-direktiv och relaterade nationella lagkrav.

Orkla har etablerat en whistleblowing-funktion för att göra det möjligt för rapporterande personer att varna koncernens styrande organ om eventuella brott mot Orklas uppförandekod om det är svårt att ta upp frågan lokalt. Funktionen administreras av Orkla Group Internal Audit på uppdrag av styrelsens revisionsutskott i Orkla ASA. Orklas whistleblowing-funktion är därmed organiserad oberoende av Orklas linjeledning.

Orklas whistleblowing-tjänst