orkla_eslov_24A2485lev--aspect-ratio-16-9

Fossilfritt Orkla Eslöv

Välkommen till avgränsningssamråd inför Orkla Foods Sveriges ansökan om ändringstillstånd för uppförande av en biobränsleanläggning

Orkla Foods Sverige bjuder in till samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808). Samrådet avser uppförande av en ny förbränningsanläggning på fastigheten Gurkan 1 i Eslöv intill bolagets nuvarande verksamhet.

Orkla Foods Sverige i Eslöv har i dagsläget tillstånd att inneha en förbränningsanläggning på maximalt 48 Megawatt total installerad tillförd effekt. Den nya och den nuvarande förbränningsanläggningen kommer tillsammans inte överstiga detta.

Huvudbränsle för den nya förbränningsanläggningen planeras vara biobränsle och kommer till stor del ersätta nuvarande förbränningsanläggning där naturgas används (miljötillstånd finns även för att använda eldningsolja 1). Förändringen genomförs som ett led i Orkla Foods Sveriges väg mot en fossilfri livsmedelsproduktion.

Inför ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. I den kommer de miljöaspekter och miljöeffekter som kan uppkomma utredas och beskrivas. Ändringen kan komma att påverka miljön till exempel genom utsläpp till luft, buller, transporter samt utsläpp av dagvatten.

Synpunkter från samrådet hjälper Orkla Foods Sverige att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen och är viktiga att ta ställning till i ett tidigt skede.

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade ändringen av verksamheten (inklusive identifierade miljöaspekter) finns att ladda ner nedan.

Samrådsmöte

Vill ni veta mer om den ändring Orkla Foods Sverige i Eslöv planerar är ni välkomna på samrådsmöte på Orkla Eslöv, Sockergatan 2, Eslöv klockan 17:30 den 18 januari. 

Synpunkter

Synpunkter kan även skickas in skriftligen senast den 9 februari 2023 till:

filip.jadstrand@orklafoods.se

eller
Magnus Mårtensson
Orkla Foods Sverige
Sockergatan 2,
241 38 Eslöv

Märk brev/kuvert respektive e-post med Energiresan 2025 (Samråd)

Eslöv - En del av Orkla Foods Sveriges energiresa

Orkla Foods Sverige planerar att bygga om energianläggningarna på alla företagets livsmedelsanläggningar i Sverige för att göra sin produktion av mat och dryck fossilfri. En förändring som medför en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 23 000 ton per år. Redan idag drivs anläggningen i Kumla fossilfritt. Näst på tur står Eslöv, där arbetet nu har startat och där anläggningen planeras bli fossilfri till 2025.

Orklas anläggning för livsmedelsproduktion i Eslöv är en av Sveriges största livsmedelsanläggningar. Varje år tillagar anläggningens 450 medarbetare 58 000 ton mat, bland annat Felix köttbullar och Paulúns enportionsrätter. Även växtbaserad mat tillagas så som Anamma färs, Felix potatisprodukter och inlagd gurka.