Hållbarhet och ansvar inom Orkla Care Sverige

Hållbarhet står högt på agendan hos oss på Orkla. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna. Det gör vi bland annat genom att utveckla sundare produkter och lansera nya innovationer som representerar bra miljöval i vardagen. Vi har i flera år engagerat oss för att bevara regnskogen och vi jobbar målinriktat för att undvika att de råvaror vi använder i Orklas produkter bidrar till avskogning.

Corporate Responsibility (CR) - Orkla Care rapport

Orkla Care är en av Nordens största leverantörer av bland annat kosttillskott och hälsoprodukter. Vår strategi bygger på att Orkla Care med sina produkter skall göra det enklare att leva sunt i vardagen. Visionen är att vi ska göra det enklare att leva ett hälsosamt liv; Healthy living made easier.

Status för Orkla Care och överordnade prioriteringar

Orkla Care har de sista åren haft ökad fokus på hållbarhet och under 2013 sattes arbetet i gång med att utveckla en hållbarhetsstrategi.

Som en stor producent av kosttillskott och hälsoprodukter vill företaget vara en tydlig avsändare av ”trygg sundhet”. Orkla Care lever på tillit från konsumenten och jobbar kontinuerligt för att ge en bra konsumentinformation och vägledning. Varje år avsätts betydliga resurser till forskning och utveckling för att kunna dokumentera de hälsoeffekter/hälsopåståenden som står på produkterna. Arbetet med att tydliggöra att Orkla Care är en seriös aktör och avsändare av ”trygg sundhet” blir en stadigt viktigare uppgift eftersom det dyker upp flera oseriösa aktörer i branschen. Genom investeringar i samarbetsprojekt med olika forskningsmiljöer försäkrar sig Orkla Care om en möjlighet att tillägna sig ny kunskap i arbetet med att fortsätta utveckla trygga hälsoprodukter. Orkla Care kommer framöver att lägga ännu större vikt på en god intressentdialog som ska säkra både vår och målgruppens behov av dialog och insyn.

För Orkla Care är det viktigt att ha kontroll på kvalitet och produktionsförhållanden både hos våra producenter och hos råvaruleverantörer.  Vi jobbar kontinuerligt med att ha en god översikt över möjliga riskområden. Orkla Care försöker också på flera olika sätt att säkra en hållbar värdekedja .

Ett gott hälsoval

Hälsa och sundhet har de senaste åren alltmer blivit en megatrend.  Konsumenterna försöker på olika sätt att förvissa sig om att göra goda val för att hålla sig friska och aktiva så länge som möjligt i livet. Orkla Care försöker att underlätta denna vilja till en hälsosam livsstil genom att utveckla och tillhandahålla nya och relevanta produkter som svarar på konkreta behov. Det arbetas också systematiskt med att förbättra existerande produktportfölj.

Att reducera sockernivåerna i produkterna är ett av våra viktiga områden, bland annat gäller det shaker och barer av märket Maxim och Nutrilett. Under de senaste två åren har sockernivåerna reducerats med 30 procent i alla varianter av Nutrilett smoothies.  2013 kom Orkla Care också med Nutrilett Low Sugar bars. Dessa två nya barerna innehåller alla näringsämnen som behövs för den som vill gå ner i vikt på ett kontrollerat sätt. De innehåller protein av hög kvalitet, fiber och den rätta blandningen av snabba och långsamma kolhydrater för att hålla blodsockret stabilt över tid.  Den nya baren innehåller stevia och varje bar innehåller bara 2,5 gram socker.

När det gäller Colletts Vitaminbjörnar togs täcket av socker bort liksom att flera varianter av björnarna nu också bara har naturliga aromer.

Fiskolja eller omega-3-fettsyra är i dag sällskapet Orkla Cares största produkt. Här arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på både flytande tillskott och kapsIar.

Orkla Care jobbar kontinuerligt  för att etablera en DNV-certifiering av omega 3-kapslar. Denna certifiering tar utgångspunkt i en rad kvalitetsparametrar. Certifieringen  ges bara till produkter av den högsta kvaliteten och innebär olika revisioner om som säkrar att standarden uppfylls. DNV-logon kommer framöver att kunna sättas på Orkla Care omega-3-produkter i framtida kommunikation.

Orkla Care vill säkra ett optimalt utnyttjande av råvaran till fiskolja. Det genomförs därför nu ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds Universitet för att se på hälsoeffekterna av olika komponenter av fiskolja. Målet är att försäkra sig om att de delar av fiskoljan som innehåller hälsofrämjande effekter för människa verkligen används i konsumtionen.

De senaste åren har Orkla Care jobbat för att ersätta palmolja i bland annat Nutrilett och Maxim-barer. Det är en krävande process att ersätta palmoljan med alternativa oljor, något som också är orsaken till att detta arbete tar tid. 2013 blev palmoljan borttagen i Nutrilett Crunch bar, och målet är att fullfölja hela detta arbete med andra barer under 2014.

Ansvarstagande inköp

Orklas principer för Responsible Sourcing är införda även i Orkla Care. Årligen görs en riskvärdering av sällskapets leverantörer och Orklas Code of Conduct ligger till grund när avtal ingås.

För Orkla Care är kontroll av kvalitet och produktionsförhållanden hos råvaruleverantörer och underproducenter en av våra viktigaste uppgifter när det gäller hållbarhet. Ett stort projekt  har varit att få olika certifieringar knutna till fiskolja på plats. Möller’s Tran tillverkas av färsk lever från färsk arktisk torsk som är ett bärkraftigt torskbestånd. År 2013 blev vår fabrik på Løren certifierad av miljöorganisationen Friend of the Sea. Det betyder att Orkla Care som producerar Möller`s tran, tillfredsställer organisationens krav på ett bärkraftigt fiske och att vi har ett ansvarsfullt förhållningssätt till hela värdekedjan. Certifieringen gäller också Denomega, som jobbar med smak- och luktfri omega-3–olja till industrin.

Under 2011 blev det en kritisk granskning av miljömässiga och sociala förhållanden när det gäller produktionen av våra andra omega-3-olja i Peru. Fiskoljan ingår i omega 3-kapslar. Orkla Care tar denna problematiken allvarligt. Den kritiska granskningen  har bland annat medfört att peruanska myndigheter  seden 2011 har infört strängare rutiner och uppföljning av industrin. Orkla Care har också intensifierat våra egna kontroller av leverantörer, både genom egna revisioner och tredje parts revisioner som inkluderar uppföljning av arbets- och sociala förhållanden.

Orkla Care är också med i IFFO (International fish oil and fish meal organization), som arbetar för och följer upp ett bärkraftigt fiske. IFFO har också tredje parts revisionsprogram för fiskoljeproducenter (IFFO RS). Merparten av de leverantörer som  Orkla Care  köper från är certifierade efter denna standard.

Arbetet med att ersätta palmolja är en pågående process och under tiden som den pågår säkrar Orkla Care att den palmolja som ändå används under tiden kommer från certifierade råvaror.