FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma initiativ från näringsliv och myndigheter. Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Orklas koncernchef Peter A. Ruzicka var en av många toppledare som i april 2016 personligen skrev under en «pledge» i anknytning till FN:s hållbarhetsmål.

I gott sällskap med Global Compact-företag över hela världen satte Orkla FN:s nya globala mål for hållbar utveckling på agendan 2015. Orkla har i sin hållbarhetsstrategi fram till 2020 identifierat fyra huvudteman för sitt arbete: näring och hälsa, livsmedelssäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö. Nedanstående översikt visar hur vi genom att arbeta med dessa teman bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

 

Sustainable Development Goal

Orklas bidrag

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

 

 • Ställa stränga krav på produktkvalitet oavsett var produkten görs eller säljs och följa upp våra leverantörer med vägledning och matsäkerhetsrevision
 • Samarbete med bönder och andra intressenter om spårbarhet och säkra produktionsmetoder
 • Använda råvaror baserade på traditionella produktionsmetoder utan genmodifiering

Före 2020:

 • Uppnå hållbar produktion av viktiga jordbruksprodukter, marina och animaliska råvaror och förpackningar
 • Bidra till långsiktig förbättring av levnadsvillkoren för 10 000 bönder

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 

 

 • Utveckla produkter med mindre salt, socker och mättat fett
 • Utveckla livsmedel och produkter som bidrar till ett hälsosammare liv
 • Bidra till att öka konsumtionen av fisk
 • Göra det lättare för konsumenter att välja sunda livsmedel genom bra information, vägledning och produktmärkning
 • Genomföra kampanjer som uppmuntrar konsumenterna till en hälsosam livsstil
 • Undvika marknadsföring till barn
 • Samarbeta med externa kompetensmiljöer om forskningsprojekt inom näring och hälsa

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

 

 

 • Skapa långsiktigt hållbar tillväxt genom att bidra till hållbar resursanvändning i hela värdekedjan
 • Bidra till att produktionen i vår leverantörskedja sker med respekt för människor och miljö genom krav, vägledning och uppföljning av leverantörerna
 • Samarbete med certifieringsorganisationer som MSC, UTZ, RSPO och andra relevanta organisationer om utvecklingsinitiativ i utmanande leverantörskedjor

Inden 2020:

 • Säkra att alla leverantörer följer Orklas etiska leverantörskrav
 • Uppnå hållbar produktion av viktiga jordbruksprodukter, marina och animaliska råvaror och förpackningar

Ensure sustainable consumption and production patterns

 

 

 • Arbeta målinriktat med att minska utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan från våra produkter och verksamheter
 • Bidra till hållbar konsumtion genom att utveckla produkter baserade på goda hållbarhetsprinciper
 • Bidra aktivt till utvecklingen av en cirkulär ekonomi genom förbättringsarbete, aktiv intressentdialog och samarbete med myndigheter, fackmiljöer och andra företag

Före 2020:

 • Minska klimatgasutsläpp, energi- och vattenförbrukning i de egna företagen med 20 % (jämfört med 2014)
 • Minska avfallet från Orklas företag med 30 %
 • Utveckla mer miljövänliga förpackningar och produkter med minskat miljöavtryck

Take urgent action to combat climate change and its impacts

 

 

 • Minska energiförbrukningen, öka andelen energi från förnybara källor och hitta mer miljöeffektiva logistik- och transportlösningar
 • Utveckla produkter och förpackningar med mindre klimatpåverkan
 • Sörja för att produktionen av våra råvaror sker utan avskogning och i samarbete med bönder om miljövänliga odlingsmetoder
 • Öka konsumtionen av vegetariska livsmedel

Före 2020:

 • Minska klimatutsläppen från den egna verksamheten med 20 % under perioden 2014–2020.

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

 

 • Uppnå hållbar produktion av våra fiskråvaror och bidra till att etablera en hållbar branschpraxis i samarbete med Marine Stewardship Council, Friends of the Sea och Sustainable Fisheries Partnership
 • Sörja för återanvändning eller återvinning av plastförpackningar från våra produkter genom att samarbeta med ledande nationella organisationer för återvinning och avfallshantering
 • Engagera oss i samarbetsprojekt för att hålla haven rena

Inden 2020:

 • Se till att all fisk och skaldjur i Orklas produkter kommer från hållbara bestånd

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

 

 • Sörja för att produktionen av råvarorna till Orklas produkter inte bidrar till avskogning genom uppföljning av leverantörer och förbättringsinitiativ anpassade till utmaningarna i de olika råvarukedjorna
 • Bidra till att krav på avskogningsfria leverantörskedjor etableras som allmän branschpraxis
 • Minska användningen av palmolja och se till att den palmolja som Orkla köper är hållbart producerad

Före 2020

 • Uppnå hållbar produktion utan avskogning för alla viktiga jordbruksråvaror som används i Orklas produkter samt i papp- och pappersförpackningar

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
 • Samarbeta med myndigheter, externa fackmiljöer och andra intressenter i forskarvärlden, om initiativ för att lösa utmaningarna inom näring och hälsa, avskogning, matavfall och andra problemställningar knutna till miljö och hållbarhet
 • Engagera oss i norska Helsedirektoratets Saltpartnerskap och liknande myndighetsinitiativ för att minska konsumtionen av salt, socker och mättat fett
 • Bidra till att etablera god branschpraxis för ansvarsfulla inköp genom att delta i AIM-PROGRESS och Initiativ for Etisk Handel
 • Samarbete med certifieringsorganisationer som MSC, UTZ, RSPO och andra relevanta organisationer om utvecklingsinitiativ i utmanande leverantörskedjor