Orkla ökar klimatambitionerna

Orkla förbinder sig att sätta upp utsläppsmål i enlighet med målet att hålla klimatförändringarna under två grader.

Omkring en fjärdedel av de globala CO2-utsläppen kommer från produktion och konsumtion av mat. Orkla vill ta sin del av ansvaret och arbetar därför aktivt med att minimera sitt miljöavtryck i alla led i värdekedjan.

– Genom att underteckna Science Based Targets-initiativet förbinder vi oss nu att genomföra de CO2-minskningar som vetenskapen anser är nödvändiga för att nå tvågradersmålet, som beslutades av världens ledare i Parisavtalet 2015, säger Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS på Orkla.

 

Orkla har i sin hållbarhetsstrategi mot 2020 ambitionen att utveckla produkter och förpackningar med minskat miljöavtryck. Målet är att minska klimatgasutsläpp och förbrukning av vatten och energi i den egna verksamheten med 20 % jämfört med 2014 och att minska avfallet med 30 %.

– Vi ser en positiv utveckling för perioden 2014 till 2016, och vi är redan nära att uppnå de målen genom åtgärder som vi har satt igång. Med hjälp av Science Based Target-metoden vill vi nu höja ambitionsnivån ytterligare genom att ta fram nya mål mot 2025, säger Eikeland.

Övergång till förnybar elektricitet

Med övergång til 100 % förnybar el tar Orkla ytterligare ett steg på vägen i klimatarbetet:

– Genom köp av ursprungsgarantier från Orklas egna vattenkraftverk i Norge täcker vi hela vårt elbehov med förnybar energi. Därigenom minskar vi Orklas indirekta klimatgasutsläpp med närmare 30 %, avslutar Eikeland.

Läs mer om arbetet med miljö och klimat i Orklas års- och hållbarhetsredovisning:

Läs mer

Science Based Target (SBT)

  • Ett partnerskap mellan CDP, World Resources Institute (WRI), WWF och FN:s klimatpanel, som mobiliserar företag att sätta upp mål för utsläppsminskning på klimatvetenskaplig grund
  • Efter lanseringen 2015 har 208 företag förbundit sig att sätta upp vetenskapliga mål, och 32 företag har fått dessa mål godkända av SBT

Ursprungsgarantier

  • En märkning för elektricitet som visar att en mängd el har producerats från en specificerad förnybar energikälla
  • Ordningen infördes i EU:s första förnybarhetsdirektiv 2001 för att ge konsumenterna ett val mellan förnybar och icke-förnybar el och därmed ge incitament till vidare utveckling av förnybar energ