Miljöengagemang

De globala klimatförändringarna är ett gemensamt samhällsansvar. Vi vill ta vår del av ansvaret och arbetar aktivt med att minimera vårt miljöavtryck i alla led av värdekedjan.

Hållbarhetslöfte

Vi ska innovera för att rädda miljön

Mål till 2020

  • Utveckla mer miljövänliga förpackningar och produkter med minskat miljöavtryck
  • Minska klimatgasutsläpp och energi- och vattenförbrukning med 20 %
  • 30 % mindre avfall
  • Noll produktionsavfall till deponi
  • Effektivare transportlösningar

 

2017 satte vi nya mål för vårt miljöarbete fram till 2025. Under denna period ska Orkla arbeta för att minska koldoixidavtrycken genom innovation, investeringar i förnybar energi och minska mängden energi, vatten och avfall. Miljöarbetet stödjer FN:s globala hållbarhetsmål; SDG 12, SDG 13 och SDG 17.

Hållbarhetsmål till 2025

Övergång till en bransch med lägre koldioxidutsläpp

  • Minska utsläppen av växthusgaser med 60%
  • Minska energi- och vattenförbrukningen med 30%
  • Satsa på fossilfri energi
  • Halvera matavfallet*
  • Göra ändringar på produkter och processer

*Gäller egen verksamhet. Basår 2014

Resultat

Här hittar du en tabell med miljödata

Miljörapportering CDP

I Orkla jobbar vi systematisk med att minimera vårt miljöavtryck. Miljöinformation rapporteras in till CDP.
På cdp.net finner du alle Orklas rapporter.

Resultat 2017

Klimatpåverkan från Orklas relativa utsläpphar minskat med 32% från 2014 till 2017. Förbättringen har uppnåtts genom reduktionsinitiativ och inköp av ursprungsgarantier för förnybar el.

Förbrukningen av energi i förhållande till omsättningen har minskat med 6% och vattenförbrukningen har minskat med 5% under samma period (2014-2017).

 

Miljömärkta produkter

300 Svanenmärkta produkter

640 certifierade ekologiska produkter

480 produkter med andra miljöcertifieringar

Klimatförändringarna är utan tvekan den största miljöutmaning som världen står inför. Produktion och konsumtion av mat står för en fjärdedel av alla klimatgasutsläpp och en betydande del av all vattenförbrukning. Kombinationen av klimatförändringar, befolkningstillväxt och icke hållbara produktionsmetoder sätter press på många råvaror och naturresurser. Därför är det viktigt att vi utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt och utvecklar produkter med minskat miljöavtryck.

Orklas ambition är att bidra till tvågradersmålet genom att ta vår del av minskningen av klimatgasutsläpp. Det gör vi bland annat genom att minska energi- och vattenförbrukningen i de egna fabrikerna och genom att öka andelen förnybar energi. Genom att utnyttja råvarorna bättre och minska matavfallet i produktionen medverkar vi till att det kastas mindre mat. Vi har engagerat oss i att lösa miljöutmaningarna i leverantörskedjan, och vi arbetar med att utveckla miljövänligare förpackningar för våra produkter.

Vi tar ansvar för miljön genom hela värdekedjan för livsmedel

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och som företag vill vi minska våra miljöavtryck. Vår målsättning är att skapa hållbar lönsamhet genom att spara på både miljö och kostnader genom hela värdekedjan och bidra till en cirkulär ekonomi, där avfall inte ska existera utan ses som en resurs.

Läs mer

Vår mat tillagas på anläggningar med förnyelsebar el-energi

Under hösten 2016 infördes förnyelsebar el på alla Orkla Foods Sveriges anläggningar och på huvudkontoret i Malmö. Med förnyelsebar el-energi minskar vi våra indirekta utsläpp av växthusgaser med nästan 20%

Läs mer

Mat i klimatsmarta förpackningar

Vårt mål är att minska miljöpåverkan från förpackningsmaterial i hela vår breda produktportfölj för mat. Vi har, tillsammans med våra leverantörer, utvecklat nya förpackningslösningar för att spara plats och därmed effektivisera transporterna, minska användningen av förpackningsmaterial och förbättra återvinningen.  Flera av våra förpackningar görs av skogsråvara som är FSC-certifierad, vilket främjar ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande skogsbruk. FSC (Forest Stewardship Council) är ett globalt erkänt märkningssystem.

Läs mer

Fortsatt minskning av tillsatt palmolja i vår mat

Inom Orkla tar vi tydligt ställning mot avskogning av regnskog. I vår mat från Orkla Foods Sverige har vi under de senaste åren minskat vår förbrukning av palmolja med 80 procent. I de fall vi inte kan hitta andra alternativ använder vi bara certifierad palmolja.

Läs mer

Vårt miljöarbete stödjer FN:s globala hållbarhetsmål

Orkla rapporterar till CDP

På Orkla arbetar vi systematiskt med att minimera vårt miljöavtryck. Miljöinformation rapporteras till CDP. Här hittar du alla Orklas rapporter:

Läs mer

Läs mer om vår miljöstrategi i Orklas årsredovisning

Läs mer