Miljöengagemang

Att hantera de globala klimatförändringarna är ett gemensamt samhällsansvar. Vi vill ta vår del av ansvaret och arbetar aktivt med att minimera vårt miljöavtryck i alla led av värdekedjan.

Klimatförändringarna är utan tvekan den största miljöutmaning som världen står inför. Produktion och konsumtion av mat står för en fjärdedel av de globala klimatutsläppen och en betydande del av all vattenförbrukning. Kombinationen av klimatförändringar, befolkningstillväxt och icke hållbara produktionsmetoder sätter press på många livsmedelsråvaror och naturresurser. Därför är det viktigt att vi utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt och utvecklar produkter med minskat miljöavtryck.

Orklas ambition är att bidra till att uppnå det tvågradersmålet genom att göra vår del av att minska utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att uppnå detta är genom att minska energi- och vattenanvändningen i våra egna fabriker och öka andelen förnybar energi vi använder. Genom att utnyttja råvarorna bättre och minska matsvinnet i tillverkningen hjälper vi till att minska mängden mat som slängs. Vi arbetar aktivt med att lösa miljöutmaningar i vår leveranskedja och vi fokuserar på att utveckla mer miljövänliga förpackningar för våra produkter.

Vårt miljöarbete stöder arbetet med FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Orklas hållbarhetsmål 2025

  • Orklas 2025 hållbarhetsmål
  • Övergång till en koldioxidsnål verksamhet
  • Minska utsläppen av växthusgaser med 60%
  • Minska energi- och vattenförbrukningen med 30%
  • Satsa på fossilfri energi
  • Halvera matavfallet
  • Förnya produkter och processer

Cirkulära flöden i Kungshamn

Vid vår anläggning i Kungshamn där vi bland annat gör Abba sill och Kalles kaviar har vi ingått ett lokalt samarbete med en ny cirkulär biogasanläggning som årligen ger 1000 ton CO2 reduktion i full drift.

Genom ett cirkulärt flöde omvandlas avfall från Orklas produktion av marina produkter, i form av processavloppsvatten och slam, vidare genom en hygieniserings- och rötprocess och omvandlas till biogas och hetvatten i Rena Havs biogasanläggning. Biogasen och hetvattnet går sedan tillbaka in i Orklas anläggning och blir till fossilfri ånga och värme för både tillagningsprocessen, rening och värme av fastigheterna. Dessutom blir restprodukten från avfallet till en högkvalitativ och kravmärkt gödsel som används på gårdar lokalt i länet.