Hälsa, miljö och säkerhet – en säker arbetsplats för alla

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet för alla anställda. Orklas ambition är att ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Detta arbete kallas för vision noll.

Orklas ambition är att vara ett företag med noll skador. Detta ska uppnås genom bra riskhantering, systematiska insatser för att förebygga skador och arbetsrelaterade sjukdomar och engagemang från alla medarbetare.

I enlighet med Orklas ledningsstruktur har varje företag ett självständigt ansvar för sitt säkerhetsarbete. De övergripande krav som ställs på företagen återges i Orklas HMS-policy. Orkla har en gemensam HMS-standard och detaljerade riktlinjer för arbets-, hälso- och säkerhetsarbete. Dessa gäller för alla affärsområden och företag, och säkerställer kontroll och kontinuerliga förbättring. Varje företag har egna mål och verksamhetsplaner, har upprättat system och kontrollrutiner och genomför åtgärder samt rapportera om sina HMS-aktiviteter. Det är en grundläggande princip att arbetet för hälsa, miljö och säkerhet ska vara förebyggande.

Inom Orkla finns det ett internt nätverk av yrkesverksamma inom HMS. Samarbete och erfarenhetsutbyte är en viktig del av förbättringsarbetet, och nätverket bidrar till implementering och genomförande av HMS-standarden.