Bärplockarnas villkor

Vi ser vi det som en självklar ståndpunkt att bärplockarna i Sverige ska ha acceptabla arbets- och boendeförhållande.

 

Etiska krav

Orkla Foods Sverige accepterar inte att bärplockare lockas till Sverige på felaktiga premisser. Bärplockarna som kommer till Sverige ska få korrekt information om vilka förutsättningar som gäller för arbetet innan de lämnar sitt hemland. Vi har under åren verkat för att få garantier från bärgrossisterna på att de uppfyller dessa krav.

Egna kontroller

När det gäller bärplockare har vi inga som är direkt anställda av oss. Men vi ser det som vårt ansvar att se till att de bärplockare som arbetar för våra leverantörer har det bra. Orkla Foods Sverige genomför egna kontroller på plats i de svenska skogarna. Varje år gör vi besök ute hos bärplockarna, för att kontrollera bärplockarnas arbetsförhållanden. Vi kräver dokumentation från leverantörerna för att allt går rätt till. Vi granskar genom att följa upp hur det ser ut bland annat vad gäller anställningskontrakt, arbetstider och löner. Vi för en dialog med de leverantörer som vi vill använda oss av och talar om våra villkor för att köpa från dem. Vi pratar också direkt med bärplockarna (ofta med hjälp av tolk).

Branschöverenskommelse

Orkla Foods Sverige har tillsammans med övriga företag i livsmedelsbranschen slutit en unik överenskommelse i syfte att skapa bättre villkor för utländska bärplockare i de svenska skogarna. Överenskommelsen skrevs under 2013. Överenskommelsen är den senaste i raden av åtgärder som medfört att säsongsarbetet har blivit en allt tryggare inkomstkälla för många bärplockare som återkommer till Sverige. Numera har de seriösa aktörerna exempelvis utbildning och uppföljning inför och efter bärsäsongen, både i Sverige och i Thailand, där många av bärplockarna kommer ifrån. När det gäller de fria plockare som kommer på turistvisum och på egen hand har branschen tagit initiativ för att försöka motverka missförhållanden genom t ex ID-kontroller. Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen har även under säsongerna 2015-2016 framarbetat en branschöverskridande kod; ” Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp” för att bidra till ökad rättssäkerhet och bättre villkor för bärplockarna, minska risken att bäruppköpare betraktas som arbetsgivare och förhindra skattebrott och annan brottslighet.

Internationell standard

Genom Orkla har vi skrivit på FN:s initiativ Global Compact, där vi förbinder oss att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt att motverka korruption. Vi är även en del av Orklas hållbarhetsrapportering som sker enligt den internationella standarden GRI, Global Reporting Initiative.

 

Nytt regelverk

Bärplockares arbetsvillkor har under flera år varit föremål för massmedial uppmärksamhet. Till följd av detta har Migrationsverket instiftat ett nytt regelverk för att reglera bärplockarnas situation i Sverige. För att få ta hit plockare måste man ha ett fast driftställe i Sverige och betala Sinkskatt och sociala avgifter. Vidare har minimilön införts  att jämföra med tidigare då endast prestationslön utgick, baserad på kilo bär som plockats. Man måste vidare ha godkänt boende, acceptabel kosthållning, godkända bilar etc.