Inget rött ljus för Orkla Foods Sveriges makrill

I WWF:s fisklista för 2019 har ingen av råvarorna som finns i våra fisk- och skaldjursprodukter fått rött ljus. För Orkla Foods Sverige är en ansvarsfull förvaltning av havet och de djur som lever i havet högsta prioritet. Vår ambition är att all sjömat ska vara MSC-certifierad 2020.

 

Precis som för våra konsumenter, handeln, fiskare, branschkollegor samt WWF och andra intresseorganisationer är hållbara fiskbestånd och friska hav en självklar angelägenhet för oss. Vi är beroende av det väldiga blå, och minst lika beroende är det av oss. Hur vi agerar idag, avgör vad som hamnar på våra barnbarns tallrikar. Det avgör om de kan hoppa från klipporna ned i ett friskt vatten och det påverkar våra barnbarnsbarns möjlighet att se fiskstimmen leka precis under vattenytan.

Så gör vi våra värderingar
•Sedan 2010 har vi en intern havsmiljögrupp som träffas fyra gånger per år och noga följer utvecklingen på havsmiljöområdet. Gruppen är tvärfunktionell och leds av vår marina specialist.
•Vi genomför löpande egna värderingar av samtliga våra fiskar och skaldjur med stöd av årliga vetenskapliga råd från olika organisationer. För Nordostatlanten är det råd från ICES (International Council for the Exploration of the Sea) som bland annat ligger till grund för de kvoter som sätts för de olika arterna i Nordostatlanten. För andra fångstområden är det andra fiskeriorganisationers vetenskapliga råd vi bevakar för att kunna köpa råvaror till våra produkter från hållbara bestånd.
•Utvärderingen omfattar bland annat om det finns tillräckligt mycket fisk för att säkerställa att fisket är långsiktigt hållbart, att de uppsatta fiskekvoterna följs, hur fisket förvaltas, fiskemetodens påverkan på bifångst av hotade arter och den marina miljön samt fiskets generella miljö och klimatpåverkan.

Makrill

I WWF:s fiskguide 2019 har garnfångad makrill fått rött ljus. Orkla Foods Sverige köper enbart makrill fångad med trål eller snörpvad och berörs därför inte.

 

Vad är skillnaden mellan rött ljus och rödlistning?

Ibland förväxlas begreppet “att rödlista” med de listor som olika organisationer tar fram till sina konsumentguider, som är rådgivande.

Rött ljus av WWF. WWF använder i sin konsumentguide så kallade trafikljussymboler med rött, gult och grönt ljus. WWF:s fiskguide använder sig av många olika parametrar och informationskällor för sina råd. Förutom beståndens storlek kan det vara fiskemetoder och förvaltning av bestånden. Det är en viktig skillnad från ArtDatabankens rödlista som baserar sig på om fiskbestånden faktiskt ökar eller minskar.

Rödlistning kan endast ges av ArtDatabanken. Den nationella rödlistan som ArtDatabanken tar fram på uppdrag av Naturvårdsverket är en objektiv redovisning av arters risk att dö ut från det område som rödlistan avser, det vill säga Sverige i vårt fall. Till skillnad från WWF:s fiskguide baseras rödlistan enbart på om fiskbestånden faktiskt minskar eller ej.